De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan. Voor de Midden-Delfland Vereniging reden voor een debat op de Dag van het Polderlandschap (23 september). De enthousiast onthaalde en ondertekende ‘Verklaring van Bouwlust’ bezegelde een levendige discussie.

Laat het groen groen blijven
Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk beet het spits af. Hij wees de volgepakte zolder van Hoeve Bouwlust op de woningbouwopgave  in de Haagse regio.  Rijswijk is de snelstgroeiende gemeente van Nederland, de nieuwe wijk Rijswijk Buiten is het laatste ‘buitengebied’ voor zijn stad. Volgens Bezuijen is de verleiding groot om uit te breiden richting Midden-Delfland. Hij koestert echter het groene en open gebied, volgens hem ‘absoluut noodzakelijk’  voor kwaliteit van wonen en leven. ‘Laten we het groen groen houden’, bezwoer burgemeester Bezuijen.

Verandering
Volgens Harm Veenenbos, ruimtelijk adviseur van de provincie Zuid-Holland, wordt Midden-Delfland niet herkend als een ‘prachtig landschap met heel veel kwaliteit’ voor de Rotterdammer en de Delftenaar. In zijn optiek is landschap eerder cultuur dan natuur. De enige constante is ‘verandering’. ’Bescherming alleen helpt dus niet.’ Veenenbos pleitte voor sterkere relaties tussen stad en platteland. Groen en verstedelijking moeten samengaan. Kies als Midden-Delfland voor (meer) samenwerking met Rotterdam en Delft en andere steden, was zijn boodschap.

Aanwijzing
Volgens burgemeester Cor Lamers heeft ‘zijn’ Schiedam het landschap van Midden-Delfland hoog zitten. ‘Maar zoals de stedelijke omgeving uitziet naar Midden-Delfland, zo zou Midden-Delfland de omringende steden meer bij het gebied moeten betrekken.’ De Kethelpoort-verbinding noemde hij van cruciaal belang.  Schiedam steunt heel nadrukkelijk de aanwijzing van het Midden-Delflandgebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap. Lamers sprak van een ‘heel belangrijke psychologische aanwijzing’ om zaken ter discussie te kunnen stellen.

A4
In de pittige discussie die volgde, ging het om de (vermeende) botsende belangen van de (verkeers)veiligheid en het landschap bij de aanpassing van de N223 tussen De Lier en de A4 langs ’t Woudt. En over het hergebruik van leegstaande boerderijen. Volgens Henk Tetteroo van stichting Batavier zouden de politieke partijen zich moeten afvragen of de beloofde verbeteringen in Midden-Delfland bij de verlenging van de A4 het beoogde effect hebben gehad, of dat er toch meer nodig is om de landschappelijke kwaliteiten te versterken. ‘Niemand maakt de balans op of Midden-Delfland er na de aanleg van de A4 op vooruit is gegaan. Ik mis dat.’

Fonds
Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten riep de omringende steden op tot vorming van een fonds voor landschapsverbetering in Midden-Delfland. Om ervoor te zorgen dat ingrepen zoals de aanpassing van de N223 geen landschappelijke schade veroorzaakt, maar dat de omgeving er juist op vooruitgaat. Ze herinnerde aan de uitspraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Handen af van Midden-Delfland’. Bij die woorden moet het volgens haar niet blijven, de gemeente Rotterdam moet dan wel boter bij de vis doen.

Verklaring van Bouwlust
Met een oproep tot ondertekening van de Verklaring van Bouwlust sloot MDV-voorzitter Koos Karssen het levendige debat af.  Deze verklaring is vooral bedoeld als inspiratie voor de (kandidaat)raadsleden voor de verkiezingsprogramma’s van hun partijen.  De animo was groot om zich uit te spreken voor het verder ontwikkelen en tegelijk beschermen van het mooie en kwetsbare gebied. Daarbij valt te denken aan:  

  • Het ondersteunen en versterken van de huidige boerensector, o.a. door het faciliteren van afzetmogelijkheden in de steden. Het Midden-Delflandgebied kan zijn unieke functie alleen behouden wanneer duurzame landbouw en melkveehouderij kunnen blijven voortbestaan.
  • Het stimuleren van combinaties van landbouw, recreatie, educatie, zorg, landschapsbeheer en relaties tussen boer en consumentelatie die bijdragen aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van de bewoners van de Metropoolregio.
  • Het niet verder aantasten van het gebied door uitbreiding van de steden of het aanleggen van nog meer snelwegen, maar het ontsluiten van het gebied door (snel)fietsroutes en door wandel- en fietsverbindingen over water en snelwegen.
  • Het waar mogelijk verder ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande groenvoorzieningen en van groene en bloeiende kanten die helpen om de kwaliteit van het water en de biodiversiteit te verbeteren.
  • Het realiseren van een adequate, transparante bestuurlijke structuur om een goed duurzaam en financieel houdbaar beheer mogelijk te maken. Het ondersteunen van experimenten met nieuwe vormen van beheer waarbij bewoners en particuliere organisaties het voortouw nemen.

Special 2017
In het jubileumjaar verschijnt de tweejaarlijkse dubbeldikke Special van de Midden-Delfkrant gewijd aan verandering. Immers verandering is centraal kenmerk van het wel en wee van Midden-Delfland in deze periode. De Special 2017 werd op de Dag van het Polderlandschap feestelijk gepresenteerd.

 

In het nieuws:

http://dcur8bjarl5c2.cloudfront.net/2017/video/chrisnatuurlijk_23_09_17.mp3_audio-mp3.mp3 Fragment uit Chris Natuurlijk (elke za-dag 8-9 uur 93,4 Radio Rijnmond):  4m55sec – 10m45sec