Het nieuwe luchtvaartbeleid roept vraagtekens op ook bij de Midden-Delfland Vereniging.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op de natuur niet te vergeten. De nu voorgestelde ‘denkrichtingen’ richten zich op economie, klimaat en de leefomgeving van mensen. De Milieufederatie wil dat ook natuur een plek krijgt omdat de luchtvaart op diverse manieren een forse invloed heeft op de natuur.

Milieueffecten
De milieueffecten van het nieuwe luchtvaartbeleid worden onderzocht. Om aan te geven welke effecten precies onderzocht worden, heeft de minister de notitie reikwijdte en detailniveau gepubliceerd. De NMZH heeft hier samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta en de Midden-Delfland Vereniging een zienswijze op ingediend. In de zienswijze pleiten de organisaties er onder andere voor om niet alleen de positieve economische effecten van de luchtvaart in beeld te brengen die ontstaan als gevolg van een betere bereikbaarheid, maar ook negatieve economische effecten.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om oplopende zorgkosten als gevolg van gezondheidsschade door geluidshinder en luchtvervuiling en extra inspanningen die nodig zijn om klimaatdoelen te halen. Daarnaast pleiten de organisaties ervoor om ook de effecten van krimp van de luchtvaart te onderzoeken.

Natuur en luchtvaart
De luchtvaart heeft niet alleen een impact op de leefomgeving van mensen, maar ook op die van in het wild levende planten en dieren. Denk aan directe verstoringseffecten als gevolg van geluid, maar ook om de achteruitgang van leefgebieden. Bijvoorbeeld door een hogere stikstofdepositie of ruimtelijke beperkingen aan natuurontwikkeling die opgelegd worden in de omgeving van luchthavens.

Ook worden daar veel dieren, in het bijzonder ganzen, gedood omdat dit de kans op aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen zou verminderen. Vanwege al dit soort effecten vindt de NMZH dat de minister nadrukkelijk aandacht zou moeten besteden aan natuur bij het opstellen van het nieuwe luchtvaartbeleid.