Midden-Delfland is mooi en dat moet zo blijven. Dat vindt vrijwel iedereen en zeker iedereen die lid is van de Midden-Delfland Vereniging. Maar dat het zo mooi blijft, is niet vanzelfsprekend.

Steeds weer duiken er plannen op die het open en groene landschap van Midden-Delfland dreigen aan te tasten. De vereniging verzet zich daartegen en zal dat blijven doen. Om dat verzet krachtiger te maken, wil de vereniging een nieuwe visie op de toekomst van het landschap maken. Samen met de leden en samen met andere organisaties.

Ruimtelijke plannen
De plannen die op het Midden-Delflandgebied afkomen, gaan bijvoorbeeld over woningbouw, de aanleg van wegen, allerlei bedrijvigheid en energievoorziening. Het is niet het doel van deze plannen om het open gebied aan te tasten, maar dat is vaak wel een gevolg. Vaak kan het wel slimmer, met behoud van de kwaliteit van het landschap, maar kost dat meer geld.

De vereniging gaat dan praten met de plannenmakers. En als het echt niet anders kan, dan schakelt de vereniging de rechter in. Het liefst samen met andere organisaties. ‘We verwachten dat we ons met een actuele visie beter tegen dit soort plannen kunnen verweren’, aldus voorzitter Koos Karssen.

Omgevingswet
In de komende jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dan zal er in de ruimtelijke ordening waarschijnlijk gebiedsgericht gewerkt gaan worden. Alles wat er speelt in een gebied wordt dan gebundeld en samen met de omgevingspartijen (zoals de Midden-Delfland Vereniging) wordt er naar oplossingen gezocht.

Hoe dat in de praktijk gaat werken is nog onduidelijk. Maar naar verwachting is het dan nog belangrijker om te werken vanuit een eigen actuele visie.

Werken vanuit thema’s
De werkgroep Ruimte heeft in nauwe samenspraak met het bestuur het voortouw bij het opstellen van de visie. Begonnen wordt met thema’s, zoals agrarische bedrijvigheid, natuur, water, bereikbaarheid en cultuurhistorie. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangehaakt bij visies die andere partijen over het gebied hebben geformuleerd. Over deze thema’s worden deskundigen geraadpleegd en worden themagesprekken met zowel deskundigen als belangstellende leden gehouden.

Bundelen tot visie
Als de grote lijnen en de voornaamste vraagstukken bekend zijn, organiseert de vereniging een discussiebijeenkomst voor de leden om oplossingen voor die vraagstukken te verkennen. Op basis van alle dan verzamelde informatie is het voornemen om in het voorjaar van 2020 een conceptvisie op te stellen. Hopelijk kan die in de algemene ledenvergadering van 2020 worden vastgesteld.

Meedoen
Heb je ideeën over de toekomst van het Midden-Delflandgebied, dan kun je als lid dus een bijdrage leveren aan de visie. Houd voor de aankondiging van de themagesprekken en de discussiebijeenkomst de website en de nieuwsbrief in de gaten. Wil je nu al reageren? Stuur dan een mail naar de werkgroep Ruimte via [email protected]

Foto: Alphons Alsemgeest